Eleuthera Land on the Ocean 2

white sand on beach shoreline